Logo do druku

Kolonie, obozy - obowiazujące przepisy

Do obowiązków każdego uczestnika kolonii letnich/obozów młodzieżowych należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w życiu Kolonii lub Obozu, brać udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
2. W kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym i uczynnym.
3. Być dobrą koleżanką lub kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych, opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
4. Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia Kierownika i wychowawców.
5. Brać czynny udział w pracach Samorządu Kolonii lub Obozu.
6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
7. W czasie wycieczek i zajęć sportowych bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia.
8. Nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy, po uzyskaniu pozwolenia wpisać godzinę wyjścia i przyjścia do zeszytu wyjść.
9. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość – ewentualnie koszty uszkodzeń lub zniszczeń pokryć przed opuszczeniem placówki.
10. Zdeponować pieniądze i rzeczy wartościowe u wychowawcy grupy.
11. Nie palić tytoniu i nie spożywać alkoholu. Nie używać narkotyków i środków pobudzających.

WYRÓŻNIENIA


1. Pochwała przez Kierownika lub Wychowawcę wobec Grupy.
2. Pochwała przez Kierownika wobec Kolonii lub Obozu.
3. Dyplom uznania.
4. Nagroda rzeczowa.

KARY

1. Upomnienie przez Wychowawcę wobec grupy.
2. Nagana udzielona przez Kierownika Kolonii lub Obozu.
3. Usunięcie z placówki na koszt rodziców.

Każdy uczestnik obozu za granicą zobowiązany jest do posiadania ważnego minimum 6 miesięcy paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego.